Produkter
Marin avgasrening
Avgasrening
Motorsystem
Introduktion
Teknisk bakgrund
Diagram
Vanliga metoder
Länkar
Komponenter
Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på STT Emtec
Skriv ut sida

Teknisk bakgrund

Vi tar diesel- och bensinmotorer ett steg längre

STT Emtecs produkter ger ökad körglädje
Körglädje skapas genom ett samspel mellan förare och bilen. Motor, bromsar, fjädring, chassi, däck och styrning har en avgörande roll. STT Emtec vidareutvecklar i första hand motorer för att ge dig så mycket körglädje som möjligt. Dessa förbättringar leder till säkrare omkörningar, bättre egenskaper vid dragning av släp och i vissa fall till och med bättre bränsleekonomi.

Arbetet med att utveckla motorerna går självklart hand i hand med EU\'s gällande och kommande miljökrav.

En modern förbränningsmotor är baserat på ett antal kompromisser ur olika perspektiv.

Några exempel:

  • Olika marknader har olika kvalitet på bränslen.
  • Minimerade produktionskostnader leder till minimal dimensionering av kringsystem (t ex avgassystem).

 

Av STT Emtec utvecklas respektive motor \"ett steg längre\". Genom väl avvägda förändringar kan vi ta vara på inbyggda potentialer och på så sätt förbättra motorns egenskaper.
Vid optimering av en bensin- eller dieselmotor genomförs en analys av hela motorns installation i respektive fordon. I detta ingår t ex insugs-, avgas-, bränsle-, el-, kylsystem och transmission. Förbättringsområden identifieras, för vilka nya detaljer konstrueras och produceras.

Prestanda optimeras utan att därför äventyra motorns tillförlitlighet och livslängd. Med prestanda menas inte enbart maximal effekt, fordonets körbarhet under olika förhållanden är en annan viktig egenskap. Omkörningsacceleration, bränsleförbrukning, segdragningsförmåga är exempel på egenskaper som ofta kan förfinas.

Omfattande tester genomförs, först i motorprovcell där prestanda och emissioner mäts och dokumenteras. Därefter byggs testbilar som utprovas i extrem värme, arktisk kyla, på hög höjd samt med tunga släp. Då systemet är färdigutvecklat certifieras det enligt gällande normer av t ex TÜV. (Se länkar)

Exempel på hur väl avvägda förändringar ger betydligt förbättrade motoregenskaper

Optimering av turbokompressor
Höjt laddtryck och ökad bränslemängd är den, till synes, enkla lösningen för höjd effekt i en turbomotor. För att lyckas är det dock viktigt att förstå ett antal delsystem. Ett exempel är de olika egenskaperna hos turbons kompressordel. Diagrammet visar exempel på tre olika kompressorkurvor (blå linjer).

Svårigheten är att höja P2 (laddtrycket = tryck i kompressorns utlopp) utan att förlora verkningsgrad eller att hamna utanför någon av begränsningslinjerna, vilket kan orsaka skador på kompressorn. Samtidigt skall kvoten P2/P1 vara så låg som möjligt för att minimera uppvärmningen av luften. Modifiering av insugsssystemet är därför ofta nödvändigt för att uppnå en bra balans i systemet.

Gedigna kunskaper och omfattande mätningar är därmed en förutsättning för att uppnå optimala driftsbetingelser för en turbos kompressordel.

På turbons turbinsida (avgassida) gäller liknande förutsättningar. Turbinen optimeras för maximal verkningsgrad bl a via avstämda avgassystem.

Optimering av gasflöde
Diagrammet visar cylindertryckets variation under de fyra arbetstakterna. Genom att förbättra insugs- och avgassystem minskas spol- och pumpförluster vilket direkt leder till ökad verkningsgrad (gråmarkerat).

Denna ökade verkningsgrad kan antingen användas till att sänka bränsleförbrukningen vid bibehållen effekt eller till att höja effekten med bibehållen bränslförbrukning.

Vid höjd effekt stiger även det maximala cylindertrycket (Pmax) vilket ökar belastningen på motorn. Det förbättrade insugs- och avgassystemet medför dock att den procentuella ökningen i cylindertryck blir mindre än den procentuella effektökningen, vilket givetvis skonar motorn.

Typiska värden: Effekthöjning = 20% ger en höjning av cylindertrycket med 15%.

STT Emtecs produkter levererar effekt utan att äventyra driftssäkerhet och livslängd

Följande säkerhetsfunktioner ser till att driftsäkerheten bevaras:

  • Vid förhöjd kylvattentemperatur, justeras bränslemängd, tändningstidpunkt och laddtryck så att önskad temperatur uppnås.
  • Tillfällig överladdning under acceleration begränsas dynamiskt genom att bränslemängden minskas.
  • Vid en längre tids överladdning övergår systemet i ett felsäkert läge som endast tillåter standardeffekt.
  • På höga höjder övergår systemet i felsäkert läge för att förhindra övervarvning av turbon.
  • Vid för höga laddtryckstemperaturer övergår systemet i felsäkert läge.
  • Vid sensorfel övergår systemet i ett felsäkert läge som endast tillåter standardeffekt.
  • För att undvika överhettning vid extrema förhållanden, kan bränslemängd och laddtryck sänkas under bilens standardvärden för att bibehålla en säker kylvattentemperatur.
© STT Emtec AB, Box 46, 862 02 Njurunda    Tel 060 64 10 40   info@sttemtec.com
Besöksadress: Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda